fbpx

JAKÁ JE VAŠE CESTA?

Máte zmatek v pojmech, které popisují různé možnosti, jak pojmout vzdělávání? 

Chcete přesněji komunikovat o formách učení se svým okolím?

Rádi byste lépe popsali, jak se učí vaše děti?

Jaký si zvolit přístup ve vzdělávání dětí?

Cest ve vzdělávání existuje spoustu a nelze univerzálně
říci, že nějaká je špatná a jiná dobrá nebo dokonce nejlepší. Každé dítě,
ale i každá rodina má jiné potřeby. Jsou děti, které mají rády předvídatelné
prostředí, které má řád a jsou děti, které se v tom rutinním
prostředí cítí velmi nesvobodně a nespokojeně.

Určitě je dobré myslet na to, že i za každým z nás dospělých stojí nějaký příběh – naše zkušenosti ze školy, z dalšího života, ale zejména hodnoty, podle kterých se v životě rozhodujeme. Jinak probíhá výběr školy v rodině, ve které má vysokou hodnotu univerzitní vzdělávání a jinak tam, kde má nejvyšší hodnotu svoboda.

Může to být i tak, že máme nějaký ideál, ale ještě nás to bude stát nějakou práci na sobě samých, než se tam dobereme. Buďme k sobě laskaví a chtějme si najít cestu, která bude v tu danou chvíli nejlepší možná pro naše děti, ale i pro nás (bez ohledu na to, jak skvěle to zařídila vaše kamarádka, sousedka, blogerka, …). A až nám to nebude vyhovovat, tak se zase posuneme dál.

Někdy je těžké domluvit se s partnerem, ale i s širším okolím, co vlastně ve vzdělávání chceme. Podobně může být náročné pro zřizovatele komunitních škol dobře vykomunikovat, jak bude vypadat  „výuka“ u nich ve škole a zda se shoduje s očekáváními, které mají zájemci rodiče.

A proto jsem připravila následující článek, který vám může pomoci.

Nejprve nějaké pojmy, abychom si rozuměli:)

Unschooling je způsob vzdělávání nebo spíš styl života, který považuje učení za přirozený celoživotní proces. Odmítá představu, že učení má probíhat ve škole. Podstatná není ovšem budova, ale zejména vzdělávací cíle, které dítěti ve škole předem určil někdo jiný než ono samo.

Sebeřízené vzdělávání je vzdělání, které si řídí a vybírá dítě. Volí si co, kde, jak a s kým bude dělat. Teoreticky je možné, že si dítě vybere, že bude chodit do školy a bude plnit cíle, které budou v souladu s těmi školními. Vychází z paradigmatu, že děti vědí, co je pro ně nejlepší a co se mají naučit. A vyžaduje důvěru a respekt k jejich rozhodnutím.

Tj. všechni unschooleři se učí sebeřízeně, ale ne všichni, co se učí sebeřízeně jsou unschooleři.

Sebeřízené vzdělávání i unschooling zahrnují do učení i všechno nevědomé učení, které probíhá každou minutu našeho života, a tedy neomezují učení na činnosti, které probíhají ve škole, v kroužcích a ve věku třeba od 4 do 26 let.

Paradigma „klasického školství“ předpokládá, že děti nemají dostatek zkušeností proto, aby věděly, co se mají naučit, a proto existují dospělí, kteří jim s tím mají pomoci. Buď tím, že je učí nebo tím, že vytváří dokumenty, kde jsou cíle vzdělávání popsané.

Kurikulum (neboli vzdělávací dokument) v ČR reprezentují tajemné zkratky RVP a ŠVP.

RVP ZV = Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je dokument vymezující obsah, cíle (výstupy), formy učení i hodnocení, které jsou povinné pro všechny děti v ČR.

ŠVP = Školní vzdělávací program je dokument vytvořený na základě RVP, kde je obsah, cíle, formy učení a hodnocení specifikovány pro podmínky dané školy.

Z toho plyne, že unschooling je v ČR nelegální. Legální je např. v USA, Velké Británii, Francii.

Připravené prostředí je pojem z Montessori pedagogiky, ale můžeme jej použít pro prostředí, které cíleně připravíme tak, aby lákalo děti k učení.

Řízená činnost je sled aktivit, který učitel (rodič) připraví pro děti a společně je absolvují (+/-) podle plánu.

Startér je počáteční aktivita, podnět (změna prostředí, dostupné pomůcky…), které v dětem nastartuje volnou hru/práci/učení.

Hodnocení je srovnávání. Můžeme se srovnávat s nějakou normou (např. Jak má správně vypadat psací M?), plnit kritéria (Spočítáme alespoň polovinu příkladů správně.). Můžeme srovnávat „výkony“ dětí mezi sebou (např. známkovat), můžeme srovnávat „výkony“ minulé a současné verze dítěte („Jak si se od posledně zlepšil?“). Můžeme to dělat my dospělí a můžou děti trénovat sebehodnocení a reflexi svojí práce. Když budeme dětem k vypracovaným úkolům psát čísla, procenta, písmena, sluníčka, prasátka, červené a černé puntíky, hodnotíme kvantitativně. Když věty, tak kvalitativně. Pokud ty věty budou hodnotit práci dětí, nikoli jejich osobnost,, tak hodnotíme formativně.

Pokud děti hodnotíme, tak se zpravidla posouváme od vnitřní motivace k vnější. Unschooling a sebeřízené vzdělávání je ze své podstaty v rozporu s nevyžádaným hodnocením.

Průvodce = rodič nebo učitel, který tráví čas s dítětem a různou měrou ovlivňuje vzdělávání svých dětí nebo žáků.

Jakou míru svobody a řízení můžeme dávat dětem?

 1. Průvodce i dítě žijí svůj život (můžou mít práci, koníčky, projekty, volnou hru…). Průvodce inspiruje dítě. Když dítě něco zaujme a chce si o tom povídat (ale i něco vyrobit, někam jít, s někým se seznámit, …), najde si průvodce čas, prostor, způsob…, jak dítě podpořit a nasytit jeho potřeby. Průvodce dítě „nezatěžuje“ existencí kurikula, školy apod. (V ČR hledá co nejpřívětivější kmenovou školu). Dítě je sebeřízený unschooler.
 2. Průvodce nabízí dítěti aktivity, startéry, témata, výlety… Připravuje prostředí, které je cíleně podnětné. Respektuje, když aktivita nebo téma dítě nezajímá. Dítě se učí sebeřízeně. Pokud rodič nenabízí program cíleně v souladu s tím, co chce škola, pak je dítě unschooler.
 3. Průvodce nabízí dítěti aktivity, startéry, témata, výlety…, ale má v plánu být plus mínus autobus v souladu s RVP. Většinou sbírá materiály (fotky, obrázky, pracovní sešity, …) do portfolia, které dítě ukazuje na pololetním přezkoušení nebo podle zvyklostí (komunitní) školy. Zde je velmi tenká hranice mezi sebeřízeným vzděláváním a řízením dospělého. Pro mne tu hranici určuje respektování odmítnutí aktivity.
 4. Průvodce vybírá dětem cíle, ke kterým mají směřovat. Můžou pro něj být zásadní cíle jen v nějakých oblastech (čtení, psaní, počítání, klíčové kompetence definované v RVP), nebo se snaží, aby děti naplnily cíle v celém rozsahu RVP (případně jiného dokumentu, programu, knihy, …). Dítě si volí cestu, jak k těm cílům dojde a může zažívat poměrně volnou a příjemnou povinnou školní docházku, ale už se nejedná ani o unschoolig ani sebeřízené vzdělávání. Do této kategorie bych zařadila i Montessori přístup, kdy si děti volí aktivity na základě prostředí. Průvodce zpravidla používá formativní hodnocení (slovní hodnocení, kdy popisuje zlepšení dětí) případně sebehodnocení.
 5. Průvodce vybírá dětem cíle a připravuje pomůcky a řízené aktivity, které vedou k naplnění výstupů v RVP. Používá formativní hodnocení (případně sebehodnocení). Často umožňuje dětem volbu alespoň v některých situacích. Například to mohou mít volitelné předměty, projekty, aktivity, úkoly.
 6. „Light verze“ předchozího bodu, kde nějaký bod není úplně realizován. Bud’ průvodce používá známkování, nebo možnost volby dětí není tak častá.
 7. Průvodce vybírá dětem cíle a připravuje pomůcky a řízené
  aktivity,
  které vedou k naplnění výstupů v RVP. Nejčastěji používá kvantitativní hodnocení. Možnost volby činností, předmětů, úkolů je minimální.

  Výčet není úplný a určitě si dokážete představit
  varianty, které jsou výrazně vyhrocené v neprospěch dětí, ale těmto možnostem
  tu reklamu dělat nebudeme.

Jak to mají s řízením a svobodou v různých školách?

Ve svobodných školách se děti učí sebeřízeně. Existují různé varianty organizace dne i míry zasahování dospělých do nabídky a realizace programu. Od škol, kde se děti učí vzájemně od sebe. Přes školy, kde přicházejí s podněty za učiteli a ti je vyučují. Až po školy, které se blíží klasickým školám, pedagogové připravují lekce, ale děti se nemusí ničeho účastnit.

V demokratických školách děti spolurozhodují o fungování školy. v různé míře, ale existují i školy, kde přijímají učitele a hlasují o rozpočtu apod.

V komunitních školách mohou průvodci fungovat velmi rozmanitě v rozsahu bodů 1. až 7.

V montessori školách zpravidla funguje varianta popsaná v bodě 4. v případě, že se jedná o komunitní (možná i soukromou rejstříkovou) můžeme se posunout třeba k bodu 3.

Inovativní základní školy se budou pohybovat mezi body 4. až 6.

Waldorfské školy, které mají pevně daný vzdělávací plán, specifické předměty a všechny děti procházejí všemi aktivitami, ale také využívají slovní hodnocení, respekt k odlišným temperamentům dětí a většinou umožňují dětem si v hodinách odpočinout, se pohybují kolem bodu 6.

Většina „klasických základních škol“ se pohybuje mezi body 6. a 7.

Co se aktuálně děje u MALSTROMU

Pokud Vás zajímá Víc informací, jak podpořit děti při učení, jak přemýšlet nad motivací a nakonec, jak mít při učení větší pohodu. Pojďte do výzvy.