fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej on-line kurzů, vzdělávacích programů a materiálů

Milí zákazníci,

právě jste navštívili stránku se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých on-line kurzů, vzdělávacích programů a materiálů. Pravděpodobně jste si již přečetli popis vybraného produktu. Pokračujte v pečlivém pročtení všeobecných obchodních podmínek (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si vybraný produkt objednáte. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ? 

VOP se použijí pro prodej digitálních produktů, on-line kurzů, vzdělávacích programů a materiálů (vše bude v dalším textu zkráceně označováno jako „produkty“). 

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. 

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. 

1. Základní údaje o mně 

Karolina Hornová 

IČO: 11716983 

Sídlo: Hraběcí 196, Liberec 19, 46008 

Email: karolina.horn@gmail.com 

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku. 

Nejsem plátce DPH. 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

2. Základní ustanovení 

2.1. Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

2.2. Při koupi digitálních produktů a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). 

2.3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.malstrom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní objednávkového formuláře dostupného z webové stránky (dále jen „objednávkový formulář“). 

2.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

2.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. 

2.7. Jedná se o smlouvu, která je uzavřena distančním způsobem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1. Jako Kupující objednáváte produkty přes objednávkový formulář, který je dostupný z webové stránky. 

3.2. Popis produktů: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených digitálních produktů, on-line kurzů a vzdělávacích programů a materiálů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3.3. Reference: Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, 

kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek a databáze klientů, kteří mi poskytli referenci, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována.  Na webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním. 

3.4. Objednání produktů: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

objednávaném zboží nebo službě 

způsobu úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/služby a 

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14 dnů. 3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). 

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

3.12.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bankovním převodem na základě 

faktury vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího č. 2502155386/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží/realizací služby kupujícímu. 

4.4. Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

4.6. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.7. V případě, umožní-li prodávající úhradu některých svých služeb či digitálního obsahu ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby či  digitálního obsahu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své  straně rozhodne službu či digitální obsah v celém rozsahu nevyužít či využití  služby či digitálního obsahu sám ukončil předčasně. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. 

5.2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu). 

5.3. V případě online kurzu (resp. klubu) může kupující odstoupit od smlouvy před stanoveným termínem začátku kurzu (resp. klubu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího karolina.horn@gmail.com

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1. Po objednání služby (konzultace) přes Webové rozhraní a poté, co Vaši Objednávku potvrdím, si prostřednictvím e-mailu domluvíme termín konzultace / konzultací. Konzultace vám budou poskytnuty přes aplikaci ZOOM.

6.2. K poskytnutí konzultace dojde až po úplném zaplacení Ceny. Nedojde-li k zaplacení Ceny do sjednaného termínu konzultace, jsem oprávněna Vám konzultaci v tomto termínu neposkytnout.

6.3. Nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem konzultace můžete ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu.

6.4. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebudu moci službu ve sjednaném termínu poskytnout, tuto skutečnost Vám oznámím a domluvíme se na náhradním termínu. Nebudu-li moci službu ze zvlášť závažného důvodu poskytnout ani v náhradním termínu, máte právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží 6.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

8. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY? 

8.1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s elektronickými dokumenty. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.  Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

8.2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.  Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. 

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy karolina.horn@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Digitální produkty (kurzy, klub, webináře, workshopy, programy) i služby v podobě konzultací tvořím a poskytuji s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe pedagoga. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě poskytnutých produktů a služeb sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich služeb a produktů, ale i na dalších faktorech, včetně vašich schopností, vaší výchozí situace. 

9.2. Autorská práva: Na informace, postupy, výstupy předávané v rámci digitálních produktů i konzultací se vztahují autorská práva, jde-li o mé autorské dílo, pak není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Absolvování kurzu nebo konzultace klienta neopravňuje k poskytování konzultací nebo digitálních produktů stejného nebo obdobného obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle 

tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu  kupujícího. 

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

12. DORUČOVÁNÍ 

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení  o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné,  pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat 

prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

13.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hraběcí 196, Liberec 19, 46008, adresa elektronické pošty karolina.horn@gmail.com, telefon: 728 433 696 

Leden 2024 © Malstrom – Karolina Hornová